รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2016-02-19RCEP และ TPP ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-02-12ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-02-05การเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงหุ่นส่วน ยุทธศาตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-01-29การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-01-22อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ UNFCCC ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-01-15ความรับผิดของห้างกรณีเกิดความสูญหายของรถยนต์ลูกค้า ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-01-08การทำประมงผิดกฎหมาย IUU
2016-01-01ที่มาแหวนหมั้น
2015-12-25กฎหมายการทดลองงาน