รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2013-02-08ความผิดเกี่ยวกับ Computer ดำเนินรายการโดยคุณอติกานต์ ดิลกวัฒนา และคุณพัทธพล สุขจะ
2013-02-01คดีพิพากษาศาลโลก กรณีปราสาทพระวิหาร ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2013-01-25กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืน ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2013-01-18ปัญหาศัลยกรรมในประเทศไทย ดำเนินรายการโดยคุณอติกานต์ ดิลกวัฒนา และคุณพัทธพล สุขจะ
2013-01-11สิทธิเด็กไทย ดำเนินรายการโดยคุณอติกานต์ ดิลกวัฒนา
2013-01-04ความรู้กฎหมายเกี่ยวกัับฟิตเนส ดำเนินรายการโดยคุณอติกานต์ ดิลกวัฒนา และคุณพัทธพล สุขจะ