ฉบับล่าสุด ปีที่ 24 ฉบับที่ 88 (เม.ย.- ก.ย. 64)
Social Media : Saranrom Radio