ฉบับล่าสุด ปีที่ 24 ฉบับที่ 87 (ต.ค. 63- มี.ค. 64)
Social Media : Saranrom Radio