รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2014-12-19การสันนิษฐานว่าบุคคลทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์ ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณธิราพร ไตรวชิรางกูร
2014-12-12ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนากฎหมายอวกาศ ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณธิราพร ไตรวชิรางกูร
2014-12-05นิติบุคคลกับฐานะผู้บริโภค ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณธิราพร ไตรวชิรางกูร
2014-11-28การใช้สิทธิทางศาลคุ้มครองบุคคล กรณีถูกละเมิดโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2014-11-21ค่าสินไหมทดแทนกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางจิตใจ ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณธิราพร ไตรวชิรางกูร
2014-11-14การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2014-11-07การส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ และการชำระค่าปรับ ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณธิราพร ไตรวชิรางกูร
2014-10-31การทวงหนี้ ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณธิราพร ไตรวชิรางกูร
2014-10-24สิทธิ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ