รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2015-05-08กฎหมายอวกาศ ดำเนินรายการโดยคุณณัฐินันท์ อินทรจำปา
2015-05-01ศาลอาญาระหว่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณณัฐินันท์ อินทรจำปา
2015-04-24กฎหมายแรงงานทางทะเล ดำเนินรายการโดยคุณณัฐินันต์ อินทรจำปา
2015-04-10ผู้พิพากษาสั่งประหารชีวิต เป็นบาปหรือไม่ ดำเนินรายโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2015-04-03สิทธิมนุษยชนมุมมองขององค์การอนามัยโลก ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2015-03-27หลัก NT นำมาใช้กับพันธกรณีของประเทศไทยที่มีต่อลิขสิทธิ์ของประเทศเพียงใด ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2015-03-20พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถผลดีต่อประชาชนจริงหรือ? ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2015-03-13บทบาทของทรัพย์สินทางปัญญากับการประกอบธุรกิจ ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2015-03-06การรักษาพยาบาลผู้ป่วยวาระสุดท้าย ความจริงทางการแพทย์กับขอบเขตทางกฎหมาย ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ