รายการ

รายการ

 • รายการ รอบบ้านเรา

  โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, วนิดา พหลพลพยุหเสนา, รณพพัณณ์ กปิตถัย
  ออกอากาศวันจันทร์-ศุกร์ 06:00-06:30 น.

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

  นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

 • รายการ SDGs สร้างด้วยกัน

  โดยคุณ สุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์, พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์
  ออกอากาศวันจันทร์ 17:30-18:00 น.

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

  นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 • รายการ News & Views

  โดยคุณ สิริสาข์ ประชุมญาติ
  ออกอากาศวันจันทร์ 18:00-18:30 น.
                                จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

   

  นำเสนอรายงานข่าวต่างประเทศที่สำคัญ โดยดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ

 • รายการ ดาวดวงน้อย

  โดยคุณ รัชกร มะยุรา, จิดาภา ปราสาททอง, พรรษา บุณยะกลัมพ, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ
  ออกอากาศวันอังคาร-ศุกร์ 06:30-07:00 น.

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

  นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

 • รายการ วัฒนธรรมสัมพันธ์

  โดยคุณ อรพินทร์ ลีลิตธรรม, วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช
  ออกอากาศวันจันทร์ 05:30-06:00 น.

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

  นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมของกระทรวงฯ ทั้งในไทยและต่างประเทศรวมทั้งเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อชาติต่าง ๆ

 • รายการ เราคืออาเซียน

  โดยคุณ สุวิทย์ มังคละ
  ออกอากาศวันพฤหัสบดี 17:30-18:00 น.

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

  มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับการอาเซียนและพัฒนาการของประชาคมอาเซียนในทุกมิติ

 • รายการ หน้าต่างโลกกว้าง

  โดยคุณ พนม ทองประยูร, บัญชา ธิโกศรี
  ออกอากาศวันพุธ-ศุกร์ 18:00-18:30 น.

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

  นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

 • รายการ สาระน่ารู้งานกงสุล

  โดยคุณ กัญธกา บุรพธานินทร์
  ออกอากาศวันจันทร์ 22:00-22:30 น.

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

  นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกงสุลของกระทรวงฯ เช่น การให้บริการด้านกงสุลและการดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ

 • รายการ ปกิณกะรอบวัง

  โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ
  ออกอากาศวันพุธ 17:30-18:00 น.

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

  นำเสนอข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริ พระราชพิธีและการใช้คำราชาศัพท์

 • รายการ สุขภาพรับอรุณ

  โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร
  ออกอากาศวันพฤหัสบดี 05:30-06:00 น.

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

  นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

 • รายการ Sparkling English

  โดยคุณ ณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

  เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษผ่านบทสนทนาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งคำศัพท์ และสาระน่ารู้ในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงฯ

 • รายการ หลายคนอยากรู้

  โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

  นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม สำหรับชาวไทยมุสลิมและผู้สนใจทั่วไป เช่น หลักศาสนา วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลามทั้งในอดีตและปัจจุบัน

 • รายการ รู้กฎหมายสบายใจ

  โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

  นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

 • รายการ คุยกันวันพุธ (อีสาน)

  โดยคุณ บัญชา ธิโกศรี
  ออกอากาศวันพุธ 05:30-06:00 น.

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

  นำเสนอข่าวสารที่เน้นการดำเนินงานของกระทรวงฯ ในประเด็นด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยนำเสนอเป็นภาษาอีสาน

 • รายการ เรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้าน

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ free hits

  รายการสอนภาษาเพื่อนบ้าน เช่น มลายู มีรูปแบบการสอนภาษาที่เข้าใจง่าย และเพื่อให้เป็นพื้นฐานก่อนที่จะเข้าสู่อาเซียน

 • รายการ ยุวทูต On Air

  โดยคุณ สุภัททา ล่าบ้านหลวง
  ออกอากาศวันศุกร์ 17:30-18:00 น.

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

  นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของมูลนิธิยุวทูตความดี และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม โดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรมด้าน CSR ของกระทรวงฯ

 • รายการ รอมฎอน

  โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์
                                จำนวนผู้ฟังรายการ free hits   

 • รายการ รอบรู้เศรษฐกิจ

  โดยคุณ จุฑามาศ ลิ้มวงศกรวณิช, ณัฐวรา เนียมแก้ว, ธัญญ์ฐิตา ศศิสุริยาภูมิ
  ออกอากาศวันอังคาร 05:30-06:00 น.

   

                                 จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

  นำเสนอข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานการทูตเชิงเศรษฐกิจของกระทรวงฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบต่าง ๆ

 • รายการ เรียนภาษาเมียนมากันเถอะ

  โดยคุณ ชุติมา ชูรอด
  ออกอากาศวันอังคาร 22:00-22:30 น.

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

  สอนการเรียนรู้ภาษาเมียนมาและเกร็ดความรู้ วัฒนธรรมเกี่ยวกับประเทศเมียนมา

   

 • รายการ รอบรั้วบัวแก้ว

  ออกอากาศวันพฤหัสบดี 22:00-22:30 น.

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

  นำเสนอการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของโฆษกกระทรวงฯ ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงฯ รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย และสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ 

 • รายการ TICA พัฒนาทั่วโลก

  โดยคุณ ยุวดี เมฆศิริวิชช์
  ออกอากาศวันจันทร์ 06:30-07:00 น.

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ free hits

  นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของไทยในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SEP for SDGs Partnership  โดยเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/ กิจกรรม ด้านการพัฒนาในประเทศต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์และตัวอย่างของความสำเร็จในการ น้อมนำ SEP ไปปรับใช้เพื่อบรรลุ SDGs

 • รายการ ก้าวทันเทคโนโลยี

  โดยคุณ พชร ย้อยดา
  ออกอากาศวันอังคาร 17:30-18:00 น.

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ  webcounterwebsite

  นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจในปัจจุบัน

 • รายการ รอบบ้านเรา : อิเหนาบุษบา

  โดยคุณ ธิดาภา สิทธิกรไพบูลย์

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ  webcounterwebsite

  สอนการเรียนรู้ภาษาอินโดนีเซียและเกร็ดความรู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย

 • รายการ จับตาเอเชียตะวันออก

  โดยคุณ พีร์ภากรณณ์ เนียมใย, ดิศรณ์ ง้วนพันธ์

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ  webcounterwebsite

  นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

 • รายการ ทันโลกกีฬา

  โดยคุณ บัญชา ธิโกศรี
  ออกอากาศวันพุธ 22:00-22:30 น.

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ  webcounterwebsite

  เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาทุกประเภท ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะฟุตบอลที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลนักกีฬาไทยที่สร้างชื่อเสียง และเกร็ดความรู้ต่าง ๆ ในแวดวงกีฬา

 • รายการ เยาวชนมุสลิมในวิถีใหม่

  โดยคุณ อาลาอุดดีน กะด๊ะ
  ออกอากาศวันศุกร์ 05:30-06:00 น.

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ  webcounterwebsite

  รายการที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด มุมมอง และโลกทัศน์อิสลาม ที่สะท้อนผ่านเรื่องราวการดำรงชีวิตของเยาวชนและนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ ทั้งในมิติด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่สำคัญในแวดวงมุสลิม รวมถึงการนำเสนอเรื่องเล่าเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างแดนที่น่าสนใจ เช่น ปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างนักศึกษากับสถานทูต

 • รายการ คุยรอบโลกกับโฆษก กต.

  โดยคุณ ธานี แสงรัตน์
  ออกอากาศวันศุกร์ 22:00-22:30 น.

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ  webcounterwebsite

  นำเสนอการความรู้ด้านการต่างประเทศที่ส่งผลต่อคนไทย ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงฯ รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย และสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ

 • รายการ Discover Latin America

  ออกอากาศวันอังคาร 18:00-18:30 น.

  นำเสนอข่าวสารที่น่าสนใจ ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมเกี่ยวกับภูมิภาคลาตินอเมริกา รวมทั้งสอนภาษาสเปน  

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ  webcounterwebsite