รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2015-07-10กฎหมายไทย..ไปอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณธิราพร ไตรวชิรางกูร และคุณศุภเดช
2015-06-26การจับกุมเด็กและเยาวชน ดำเนินรายการโดยคุณณัฐินันท์ อินทรจำปา
2015-06-19ลักษณะทั่วไปของกฎหมายอาญา 2 ดำเนินรายการโดยคุณณัฐินันท์ อินทรจำปา
2015-06-12ลักษณะทั่วไปของกฎหมายอาญา ดำเนินรายการโดยคุณณัฐินันท์ อินทรจำปา
2015-06-05กฎหมายแรงงาน ดำเนินรายการโดยคุณณัฐินันท์ อินทรจำปา
2015-05-22ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทะเล ดำเนินรายการโดยคุณณัฐินันท์ อินทรจำปา
2015-05-15สัมภาษณ์นักเรียนทุนญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยรัฐินันท์ อินทรจำปา