รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2017-12-15รู้กฏหมายสบายใจ
2017-12-01กฎหมายน่ารู้สำหรับผู้หญิง : การหย่า
2017-11-24ประเทศไทยกับอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
2017-11-17ภารกิจของกรมการกงสุล ในการทำหนังสือเดินทาง
2017-11-10กฎหมายลิขสิทธิ์ที่คนทำเว็ปและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต้องระวัง
2017-10-27พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เกี่ยวกับกฎหมาย
2017-10-20พลังคำสอนของพ่อหลวงเพื่อความสุขและความงดงามแห่งชีวิต
2017-10-13บทบาทและหน้าที่ของอัยการในกระบวนการยุติธรรมของไทย
2017-10-06พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560