รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2017-05-12พรบ.โรงแรม 2547
2017-05-05ความตกลงไทย-กัมพูชา ว่าด้วยโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
2017-04-28ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
2017-04-21ภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
2017-04-14พรก. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2017-04-07พ.ร.ก. การประมง พ.ศ.2558
2017-03-31ความตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
2017-03-24เขตแดนไทย-พม่า ดำเนินรายการโดยคุณภรณิกา กาญจนกุญชร
2017-03-17กฎหมายน่ารู้ในต่างแดนจีนและิสราเอล ดำเนินรายการโดยคุณภรณิกา กาญจนกุญชร