รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2014-08-15รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ, คุณณัฐินันท์ อินทรจำปา และคุณธิราพร
2014-08-08สัมภาษณ์นักเรียนทุน ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณธิราพร
2014-08-01กฎหมายเกี่ยวกับกรณีการลักลอบงานทางวิชาการของบุคคลอื่น ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณณัฐินันท์ อินทรจำปา
2014-07-25ความคุ้มกันของรัฐ ดำเนินรายการโดยคุณณัฐินันท์ อินทรจำปา และคุณพัทธพล สุขจะ
2014-07-18จารีตประเพณีระหว่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณณัฐินันท์
2014-07-11กฎหมายทะเล ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2014-07-04กฎหมายเกี่ยวกับการคืนของกลาง ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2014-06-27กฎหมายเกี่ยวกับกรณีการขุดพบทองที่ จ.พัทลุง ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณณฐิตา เปรมภูติ
2014-06-20อนุสัญญามินามาตะ ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณณฐิตา เปรมภูติ