รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2014-04-11ความหมายและระบอบกฎหมายของไหล่ทวีป ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2014-04-04ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2014-03-28การอนุมัติการกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับพันธกรณีตาม UNCLOS ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2014-03-21กฎหมายน่ารู้เมื่อการสมรสสิ้นสุด ดำเนินรายการโดยธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2014-03-14ข้อพึงระวังในการเล่นเฟสบุค ดำเนินรายการโดยคุณอาภร ชาลือชัย
2014-02-28พ.ร.บ. คำนำหน้าผู้หญิง/ การคุ้มครองผู้บริโภค/ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2014-01-17กฎหมายเกี่ยวกับภัยพิบัติ ดำเนินรายการโดยคุณณฐิตา เปรมภูติ
2014-01-10จำนอง/จำนำ ดำเนินรายการโดยคุณณฐิตา เปรมภูติ
2014-01-03ข้อควรรู้เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ