รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2017-07-21กฎหมายน่ารู้สำหรับคนไทยในต่างประเทศ : ตอนทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชน
2017-07-14รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 : ความหวังและอนาคตของประเทศไทย
2017-06-30แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2017-06-23การค้ามนุษย์ : การค้าทาสรูปแบบใหม่
2017-06-16อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิด
2017-06-09การทูตเพื่อการพัฒนา การให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในลาวและเมียนมา
2017-06-02การอภัยโทษ นิรโทษกรรม ล้างมลทินโทษและการรื้อฟื้นการพิจารณาคดีอาญาขึ้นใหม่
2017-05-26สัมภาษณ์คุณพัสภร เพชรในหิน สำนักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เรื่องการคุ้มครองพยานในคดีอาญา
2017-05-19ปลูกต้นไม้อย่างไรไม่ให้ก่อความเสียหายแก่เพื่อนบ้าน