รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2016-10-07พ.ร.บ. กฎหมายใหม่ การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 ดำเนินรายการโดยคุณอาภร ชาลือชัย, คุณกนกพรรณ ลิ้มเจริญ และคุณอัจจิมา จันทวี
2016-09-23การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณศันต์ ธาตุทอง
2016-09-16การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ดำเนินรายการโดยคุณศันต์ ธาตุทอง
2016-09-02กฎหมายฟอกเงิน ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-08-19สภาพปัญหาของหญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-08-05อนุญาโตตุลาการในทะเลจีนใต้ระหว่างฟิลิปปินส์กับจีน ดำเนินรายการโดย คุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-07-22กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-07-15สัมภาษณ์นักศึกษาฝึกงาน นำเสนอเรื่อง TPP หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-07-08สัมภาษณ์นักศึกษาฝึกงาน เรื่อง การทรมานโดยจำเป็น ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา