รับฟังรายการสด
ก้าวทันเทคโนโลยีก้าวทันเทคโนโลยี
17:30-18:00 น.

รายการสุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์


พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ สุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์, พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2020-01-27ไฟป่ากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอนที่ 2
2020-01-20ไฟป่ากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอนที่ 1
2020-01-13จิตอาสาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สัมภาษณ์ รองอธิบดี กรมองค์การระหว่างประเทศ
2020-01-06มิติหนึ่งของความมั่นคงด้านอาหาร
2019-12-30การสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันร่วมกัน
2019-12-23การรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
2019-12-16การเปิดรับและให้โอกาสผู้อื่นในสังคม
2019-12-09การแปรรูปขยะพลาสติก
2019-11-25Don't tell me how to dress