รายการสุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์


พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ สุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์, พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2021-04-05วัสดุไม้ทางเลือกจากเปลือกมันฝรั่ง
2021-03-29เตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติอย่างยั่งยืนในยุคที่ Climate Change เป็นตัวเร่งเพิ่มความเสี่ยง
2021-03-22
2021-03-15สตรีกับบทบาทการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
2021-03-08วิกฤตของมหาสมุทร
2021-03-01เงินตราในยุคดิจิทัลและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ หนึ่ง
2021-02-22สเก็ตบอร์ดไฟฟ้าจากขยะ พลาสติกรีไซเคิล
2021-02-15คุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานในยุคปัจจุบันที่ตอบโจทย์การดำเนินชีวิต
2021-02-08SDGs Game Fest โครงการแข่งขันและพัฒนาเกม