รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2021-11-08เหลื่อมลํ้าและความเท่าเทียมเพราะต้นทุนของทุกคนแตกต่างกัน
2021-11-01การอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเล
2021-10-25อุทยานแห่งความยั่งยืน
2021-10-18สถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน
2021-10-11Zero Weate การหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2021-09-27SDG Moment เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
2021-09-20ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา
2021-09-06พืชเพื่อความยั่งยืน
2021-08-30SDGs กับสหรัฐอเมริกาและอาเซียน