รายการสุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์


พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ สุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์, พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2019-11-18ที่กักเก็บน้ำสานไม้ไผ่
2019-11-11Good Health and Well Being
2019-11-04ไม่เลือกงาน ไม่ยากจน
2019-10-28แรงบันดาลใจเพื่อความเท่าเทียม
2019-10-21เรือนจำเขาไม้แก้ว คืนคนดีสู่สังคม
2019-10-14ธนาคารเวลา โมเดลการดูแลผู้สูงอายุ
2019-10-07การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาของทุกคน
2019-09-30ร่วมมือร่วมใจ ลด ละ เลิกใช้ พลาสติก
2019-09-23SDG 15 : Life on Land