รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2019-12-30การสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันร่วมกัน
2019-12-23การรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
2019-12-16การเปิดรับและให้โอกาสผู้อื่นในสังคม
2019-12-09การแปรรูปขยะพลาสติก
2019-11-25Don't tell me how to dress
2019-11-18ที่กักเก็บน้ำสานไม้ไผ่
2019-11-11Good Health and Well Being
2019-11-04ไม่เลือกงาน ไม่ยากจน
2019-10-28แรงบันดาลใจเพื่อความเท่าเทียม