รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2019-08-19ชาวนาไทอีสานผู้สร้างความมั่นคงทางอาหาร
2019-08-12การพัฒนาเมืองในยุค 4.0
2019-08-05Food Waste : ปลายทางของอาหาร
2019-07-29การประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก
2019-07-22นักสิ่งแวดล้อมไทย กับ ความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
2019-07-15กลไกสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยวิสาหกิจ
2019-07-08อนาคตการศึกษาไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2019-07-01อาเซียนกับความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน
2019-06-24อาเซียนกับปัญหาขยะทะเล