รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2019-10-21เรือนจำเขาไม้แก้ว คืนคนดีสู่สังคม
2019-10-14ธนาคารเวลา โมเดลการดูแลผู้สูงอายุ
2019-10-07การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาของทุกคน
2019-09-30ร่วมมือร่วมใจ ลด ละ เลิกใช้ พลาสติก
2019-09-23SDG 15 : Life on Land
2019-09-16ฟาร์มอินทรีแปลง : ฟาร์ม Zero-waste
2019-09-09งาน "เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลกร้อน Climate Change , We Change"
2019-09-02SDG9 : ถนนกู้โลก
2019-08-26ธุรกิจประมงพื้นบ้านเพื่ออนุรักษ์ท้องทะเล