รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2022-04-11วันคุ้มครองโลกอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
2022-04-04Soft Power ยุคใหม่ของไทย
2022-03-21การดูแลสุขภาพกายและใจไปพร้อมกัน
2022-03-14นวัตกรรมทางวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่น
2022-03-07การเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อความยั่งยืน
2022-02-28นวัตกรรมของอาหารทางเลือกเพื่อความยั่งยืน
2022-02-21วิธีจัดการความเครียดของมนุษย์
2022-02-14อุตสาหกรรมโรงแรมเพื่อความยั่งยืน
2022-01-31สุขภาพจิตดีเพราะธรรมชาติ