รับฟังรายการสด
ก้าวทันเทคโนโลยีก้าวทันเทคโนโลยี
17:30-18:00 น.

รายการสุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์


พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ สุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์, พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2021-02-15คุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานในยุคปัจจุบันที่ตอบโจทย์การดำเนินชีวิต
2021-02-08SDGs Game Fest โครงการแข่งขันและพัฒนาเกม
2021-02-01วัสดุที่มาทดแทไม้ธรรมชาติ
2021-01-25ถ้าโลกนี้ไม่มีต้นไม้จะเป็นอย่างไร
2021-01-18กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2021-01-11กล่องเครื่องดื่มรีไซเคิล
2021-01-04ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2020-12-28Why do we always live higher ตอนที่ 2
2020-12-21การแก้ไขปัญหา PM 2.5 อย่างยั่งยืน