รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2021-06-21เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)
2021-06-14โปรตีนทางเลือกจากอากาศ
2021-06-07มังสวิรัต: กระบวนการผลิตที่สามารถชดเชยธรรมชาติคืนให้กับโลกได้
2021-05-31หนังสือ Voluntary National Review 2020 งานอาสาสมัครกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2021-05-24เสื้อผ้าจากกระดาษ
2021-05-03ดนตรีกับการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์
2021-04-12Chva ชวา คุณค่าใหม่ของผักตบชวา
2021-04-05วัสดุไม้ทางเลือกจากเปลือกมันฝรั่ง
2021-03-29เตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติอย่างยั่งยืนในยุคที่ Climate Change เป็นตัวเร่งเพิ่มความเสี่ยง