รายการยุวดี เมฆศิริวิชช์

TICA พัฒนาทั่วโลก

โดยคุณ ยุวดี เมฆศิริวิชช์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ free hits

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของไทยในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SEP for SDGs Partnership  โดยเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/ กิจกรรม ด้านการพัฒนาในประเทศต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์และตัวอย่างของความสำเร็จในการ น้อมนำ SEP ไปปรับใช้เพื่อบรรลุ SDGs

วัน หัวข้อ
2021-05-10คุยกับน้องจิ๊บ มัชฌาพร ส่องแสง อาสาสมัครเพื่อนไทยปฏิบัติงานที่ ภูฏาน
2021-05-03Know Covid รู้ทันโควิด-19
2021-04-19ความร่วมมือด้านสาธารณสุข ไทย-กัมพูชา ตอนที่ 2
2021-04-12ความร่วมมือด้านสาธารณสุข ไทย-กัมพูชา ตอนที่ 1
2021-04-05ขาเทียมไทย ก้าวไกลไปแอฟริกา
2021-03-29คุยเรื่องเซเนกัล กับท่านทูตนิพนต์ เพ็ชรพรประภาส เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ (ตอนที่ 2)
2021-03-22คุยเรื่อง เซเนกัล กับท่านทูตนิพนธ์ เพ็ชรพงกระภาส เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ (ตอนที่ 1)
2021-03-15โครงการพัฒนาระบบบริการส่งต่อคนไข้และการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศกัมพูชา
2021-03-08คุยกับนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ เกี่ยวกับระบบสุขภาพที่ดีกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง