รายการยุวดี เมฆศิริวิชช์

TICA พัฒนาทั่วโลก

โดยคุณ ยุวดี เมฆศิริวิชช์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ free hits

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของไทยในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SEP for SDGs Partnership  โดยเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/ กิจกรรม ด้านการพัฒนาในประเทศต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์และตัวอย่างของความสำเร็จในการ น้อมนำ SEP ไปปรับใช้เพื่อบรรลุ SDGs

วัน หัวข้อ
2021-09-20TICA กับการจัด Exhibition Online ด้านทุนการศึกษา
2021-09-13TICA Connect ครั้งที่ 7
2021-09-06การลงนามระหว่าง TICA กับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขยายความร่วมมือด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2021-08-30ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงแห่งที่ 3 ใน สปป. ลาว
2021-08-23คุยกับหมอจุ๊บ เกี่ยวกับความร่วมมือในการป้องกันโรคโควิด-19 กับประเทศเพื่อนบ้าน
2021-08-16หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ TICA และ USAID
2021-08-09จิตอาสา TICA ปันนํ้าใจ สู่บุคลากรด่านหน้าโรงพยาบาลบุษราคัม
2021-08-02คุยกับ ดร. นวศิษฎ์ รักบํารุง มหาวิทยาลัยบูรพาเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติแบบออนไลน์
2021-07-26คุยกับ ดร. นวศิษฏ์ รักบํารุง มหาวิทยาลัยบูรพาเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติแบบออนไลน์ (ตอนที่ 2)