รายการยุวดี เมฆศิริวิชช์

TICA พัฒนาทั่วโลก

โดยคุณ ยุวดี เมฆศิริวิชช์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ free hits

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของไทยในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SEP for SDGs Partnership  โดยเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/ กิจกรรม ด้านการพัฒนาในประเทศต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์และตัวอย่างของความสำเร็จในการ น้อมนำ SEP ไปปรับใช้เพื่อบรรลุ SDGs

วัน หัวข้อ
2020-08-24พุทธิภูมิ อาษานอก อาสาสมัครเพื่อนไทยที่เบบินกับการทำงานในช่วง COVID-19 (ตอนที่ 1)
2020-07-27TICA in นครนายก (ตอนที่ 1) ลุงไสว เกษตรเกินคิดต่าง
2020-07-13TICA New Normal : New Online Training
2020-07-06SEP in LOOS
2020-06-15TICA กับการศึกษาออนไลน์ที่ สปป.ลาว (ตอนที่ 2)
2020-06-08TICA กับการวิจัยและพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าของไทย (ตอนที่ 2)
2020-06-01TICA กับการวิจัยและพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าของไทย
2020-05-25TICA กับการศึกษาออนไลน์ที่ สปป.ลาว
2020-05-18ความสำเร็จของ OGOP โมเดลที่ 1 สู่การพัฒนาชุมชนในโมเดลที่ 2 (ตอนที่ 4)