รายการยุวดี เมฆศิริวิชช์

TICA พัฒนาทั่วโลก

โดยคุณ ยุวดี เมฆศิริวิชช์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ free hits

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของไทยในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SEP for SDGs Partnership  โดยเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/ กิจกรรม ด้านการพัฒนาในประเทศต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์และตัวอย่างของความสำเร็จในการ น้อมนำ SEP ไปปรับใช้เพื่อบรรลุ SDGs

วัน หัวข้อ
2018-04-23อาสาสมัครภูฏาน ตอนที่ 1
2018-04-16OGOP to OTOP ตอนที่ 2
2018-04-09OGOP to OTOP ตอนที่ 1
2018-04-02UNOS
2018-03-19ความร่วมมือ 3 ฝ่าย รองอธิบดี ไพศาล
2018-03-12เพียงพอ เพื่อพอเพียงกับอธิบดีสุพัตรา