รายการยุวดี เมฆศิริวิชช์

TICA พัฒนาทั่วโลก

โดยคุณ ยุวดี เมฆศิริวิชช์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ free hits

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของไทยในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SEP for SDGs Partnership  โดยเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/ กิจกรรม ด้านการพัฒนาในประเทศต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์และตัวอย่างของความสำเร็จในการ น้อมนำ SEP ไปปรับใช้เพื่อบรรลุ SDGs

วัน หัวข้อ
2021-07-19คุยกับ ดร. นวศิษฏ์ รักบํารุง มหาวิทยาลัยบูรพาเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรผึกอบรมนานาชาติแบบออนไลน์ (ตอนที่ 1)
2021-07-12ความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาของเด็กพิเศษ (ตอนที่ 3)
2021-07-05ความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาของเด็กพิเศษ (ตอนที่ 2)
2021-06-28TICA กับ ความรjวมมือดhานการจัดการศึกษาของเด็กพิเศษ (ตอนที่ 1)
2021-06-21คุยกับ นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เกี่ยวกับการพัฒนาห้องปฏิบัติการในประเทศเพื่อนบ้าน
2021-06-14คุยกับอธบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการปรับตัวในการทํางานในสถานการณ์โควิด-19
2021-05-31กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับนวัตกรรมตู้คอนเทนเนอร์ตรวจเชื้อโควิด-19
2021-05-24การจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์โครงการ TICA ในยุค New Normal
2021-05-17การมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ สปป. ลาว