รับฟังรายการสด
Discover Latin AmericaDiscover Latin America
18:00-18:30 น.

รายการยุวดี เมฆศิริวิชช์

TICA พัฒนาทั่วโลก

โดยคุณ ยุวดี เมฆศิริวิชช์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ free hits

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของไทยในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SEP for SDGs Partnership  โดยเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/ กิจกรรม ด้านการพัฒนาในประเทศต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์และตัวอย่างของความสำเร็จในการ น้อมนำ SEP ไปปรับใช้เพื่อบรรลุ SDGs

วัน หัวข้อ
2020-05-04ความสำเร็จของ OGOP โมเดลที่ 1 สู่การพัฒนาชุมชนในโมเดลที่ 2
2020-04-27ความสำเร็จของ OGOP โมเดลที่ 1 สู่การพัฒนาชุมชนในโมเดลที่ 2
2020-04-20โครงการพัฒนาวิทยาลัยศิลปศึกษา สปป.ลาว จอนที่ 2
2020-04-13สาธารณสุขไร้พรหมแดน : TICA กับ COVID-19
2020-04-06สาธารณสุขไร้พรหมแดน : แผนงานไทย-กัมพูชา ระยะ 3 ปี
2020-03-30โครงการพัฒนาวิทยาลัยศิลปศึกษา สปป. ลาว (ตอนที่ 1)
2020-03-23การประชุมคณะกรรมการนโยบายความร่วมมือเศรษฐกิจและวิชาการกับต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2563
2020-03-16โครงการพัฒนาวิทยาลัยพลศึกษาใน สปป.ลาว
2020-03-09TICA จับมือกับคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสำรวจสุขภาพของประชาชนลาวทั่วประเทศเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ