รายการยุวดี เมฆศิริวิชช์

TICA พัฒนาทั่วโลก

โดยคุณ ยุวดี เมฆศิริวิชช์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ free hits

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของไทยในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SEP for SDGs Partnership  โดยเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/ กิจกรรม ด้านการพัฒนาในประเทศต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์และตัวอย่างของความสำเร็จในการ น้อมนำ SEP ไปปรับใช้เพื่อบรรลุ SDGs

วัน หัวข้อ
2020-03-09TICA จับมือกับคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสำรวจสุขภาพของประชาชนลาวทั่วประเทศเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ
2020-03-02TICA จับมือกรมพัฒนาชุมชนน้อมนำหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ที่ศรีลังกา ตอนที่ 2
2020-02-24TICA จับมือกรรมการพัฒนาชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ที่ศรีลังกา (ตอนที่ 1)
2020-02-17ทำความรู้จักสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
2020-02-03หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ AITC ระยะที่ 2 (2563-2565)
2020-01-27ความร่วมมือแบบหุ้นส่วนระหว่างญี่ปุ่นกับไทยระยะที่ 3 หรือ JTPP3
2020-01-20โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศในชุมชนการผลิตพืชของประเทศกัมพูชา
2020-01-13สรุปกิจกรรม TICA ปี 2562 ตอนที่ 3
2020-01-06สรุปกิจกรรม TICA ปี 2562 ตอนที่ 2