รับฟังรายการสด
สานไมตรี พิธีการทูตสานไมตรี พิธีการทูต
06:30-07:00 น.

รายการยุวดี เมฆศิริวิชช์

TICA พัฒนาทั่วโลก

โดยคุณ ยุวดี เมฆศิริวิชช์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ free hits

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของไทยในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SEP for SDGs Partnership  โดยเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/ กิจกรรม ด้านการพัฒนาในประเทศต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์และตัวอย่างของความสำเร็จในการ น้อมนำ SEP ไปปรับใช้เพื่อบรรลุ SDGs

วัน หัวข้อ
2019-10-28พิธีรับมอบอาสาสมัครเพื่อนไทย รุ่นที่ 11
2019-10-21ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่วิทยาลัยเทคนิคกสิกรรมดงคำช้าง
2019-10-14โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยภูมินทร์ พนมเปญ ตอนที่ 2
2019-10-07โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภูมินท์ พนมเปญ
2019-09-30จาก OTOP ไทย สู่ OGOP ภูฏาน
2019-09-23อาสาสมัครเพื่อนไทย ปี 2563
2019-09-16ตามรอยการประชุม ASEAN DG Forum ไป APCD ตอนที่ 2
2019-09-02TICA Connect 6
2019-08-26แผนงาน 3 ปี ความร่วมมือไทย-สปป.ลาว ตอนที่ 3