รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2013-09-27ความสำคัญของแพทย์นิติเวชกับกระบวนการยุติธรรม ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2013-09-20การจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2013-09-13เสรีภาพสื่อมวลชนกับกฎหมายไทย ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2013-09-06สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณณฐิตา เปรมภูติ
2013-08-30การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2013-08-23การฟอกเงิน ดำเนินรายการโดยคุณณฐิตา เปรมภูติ
2013-08-16กฎหมายประกันสังคม ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2013-08-09กฎหมายอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2013-08-02ความชอบธรรมในการทำแท้ง ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ