รายการวีนัส อัศวภูมิ


หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง


อัจจิมา จันทวี


วัลยา รื่นบุตร


ธีรเจต กลางนุรักษ์


พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง, อัจจิมา จันทวี, วัลยา รื่นบุตร, ธีรเจต กลางนุรักษ์, พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2017-07-05ประกวดสุนทรพจน์ไทยที่หนานหนิง/ กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
2017-07-04ภาวะโลกร้อน ส่งผลต่อเศรษฐกิจอเมริกัน/ เมทแอมเฟตามีนภัยคุกคามใหม่ของเอเชีย
2017-07-03เรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับรัสเซีย
2017-06-30ข่าวรอบบ้านเราในสัปดาห์ วันที่ 26-30 มิถุนายน 2560
2017-06-29กต.สหรัฐจัดอันดับการค้ามนุษย์ของไทยอยู่ใน Tier 2 watch list เช่นเดียวกับปี 2559 , การกำหนดพื้นที่โดยรอบ 3 ท่าเรือเป็นเขตส่งเสริมพิเศษ ในพื้นที่อีอีซี
2017-06-27ปธ.อุสาหกรรมแห่งประเทศไทย จี้รัฐบาลเร่างปฏิรูปการศึกษาผลิตบุคลากรรองรับอุสาหกรรม 4.0 และไทยแลนด์ 4.0
2017-06-26พิธีเปิดประชุมสภาสหราชอาณาจักร และพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธ
2017-06-23ไทยให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO
2017-06-21