รายการวีนัส อัศวภูมิ


หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง


อัจจิมา จันทวี


วัลยา รื่นบุตร


ธีรเจต กลางนุรักษ์


พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง, อัจจิมา จันทวี, วัลยา รื่นบุตร, ธีรเจต กลางนุรักษ์, พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2017-09-29วิทเศไทย นิทรรศการ 130 ปี ไทย-ญี่ปุ่น
2017-09-28ยูเนสโก ถวายราชสดุดีฯ ในหลวง ร. 9 ระหว่างการประชุม International Peace Conference
2017-09-257 ปรากฎการณ์ Social Network ในอาเซียน
2017-09-22พ.ร.บ. สรรพสามิต และการป้องกันโรคอัลไซเมอร์
2017-09-20สัมภาษณ์ "บทบาทของภริยา ออท." นางกมลรัตน์ บุญหลง
2017-09-19รอบบ้านเรา 19 กันยายน 2560
2017-09-18อินเดียเตรียมจัดทำข้อเสนอ 69 ประการ/ ไต้หวันปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ/ Digital Thailand
2017-09-15การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 72
2017-09-13จีนเลิกผลิตรถยนต์ใช้น้ำมัน/ เสน่ห์สมุนไพรไทย 4.0