รายการวีนัส อัศวภูมิ


หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง


อัจจิมา จันทวี


วัลยา รื่นบุตร


ธีรเจต กลางนุรักษ์


พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง, อัจจิมา จันทวี, วัลยา รื่นบุตร, ธีรเจต กลางนุรักษ์, พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2017-03-09ครม.อนุมัติร่างแก้ไข พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมฯ , กอ.รมน. ภาค 4 ถอนฟ้อง 3 นักสิทธิมนุษยชน ผู้เผยแพร่รายงาน "สถานการณ์การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือยำ้ยีศักดิ์ศรี ใน จชต. ปี2557-2558"
2017-03-08เมืองพี่เมืองน้อง ไทย-จีน ดำเนินรายการโดยคุณหทัยกานต์ ฤกษ์จำนง
2017-03-07จักรพรรดิญี่ปุ่นเยือนไทย/ เกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาชีพดำน้ำ ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2017-03-06แผนการใช้งบประมาณ ปี 2560 ของสิงคโปร์ ดำเนินรายการโดยคุณอัจจิมา ฉันทวี และคุณธีรเจต กรางนุรักษ์
2017-03-03การค้าชายแดน ดำเนินรายการโดยคุณพิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล
2017-03-02รมช.กต.เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNHRC) , ประกาศยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้ครั้งเดียว
2017-03-01รู้จัก ASEM กัน ดำเนินรายการโดยคุณหทัยกานต์ ฤกษ์จำนง
2017-02-28"ETHNICA" งานผ้าชนเผ่าสู่อินเตอร์/ ขยายถนนแม่สอด 8 เลน/ พัฒนาขนส่งข้ามแดนไทย-พม่า ดำเนินรายการโดยคุณกนกพรรณ ลิ้มเจริญ
2017-02-27Thailand 4.0 ดำเนินรายการโดยคุณอัจจิมา ฉันทวี และคุณธีรเจต กรางนุรักษ์