รายการวีนัส อัศวภูมิ


หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง


อัจจิมา จันทวี


วัลยา รื่นบุตร


ธีรเจต กลางนุรักษ์


พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง, อัจจิมา จันทวี, วัลยา รื่นบุตร, ธีรเจต กลางนุรักษ์, พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2017-10-13พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา
2017-10-12ครม.เห็นชอบร่างเอกสารที่จะมีการรับรองและลงนามระหว่าง กปช. รมว. ขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 23 ที่สิงคโปร์
2017-10-11กษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่
2017-10-10การอำนวยความสะดวกในพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชน
2017-10-09พระราชกรณียกิจ : ด้านศาสนา/ ธนบัตรที่ระลึก รัชกาลที่ 9/ พระราชดำรัส เรื่องเสรีภาพ
2017-10-06พระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษา
2017-10-05กรมประมงเตรียมเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว กัมพูชา ลาว และเมียนมา 1-31 ต.ค. 2560
2017-10-03สัมภาษณ์คุณอุทุมพร เรื่องสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.อุดรธานี
2017-10-02ไทยเป็นเจ้าภาพแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนปี 2561/ อุตสาหกรรมการผลิตเกาหลีถดถอย