รายการวีนัส อัศวภูมิ


หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง


อัจจิมา จันทวี


วัลยา รื่นบุตร


ธีรเจต กลางนุรักษ์


พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง, อัจจิมา จันทวี, วัลยา รื่นบุตร, ธีรเจต กลางนุรักษ์, พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2017-03-24องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)
2017-03-22เวียดนามมาดูงานโรงพยาบาลในไทย
2017-03-21Airbus และบทบาทไทยแนวโน้มธุรกิจการบินในอาเซียน โดยเฉพาะเวียดนาม
2017-03-20เที่ยวไทย สไตล์ Thailand 4.0
2017-03-17การค้าชายแดนไทย ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณพิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล
2017-03-15160 ปี ความสัมพันธ์ ไทย- ฝรั่งเศส ดำเนินรายการโดยคุณหทัยกานต์ ฤกษ์จำนง
2017-03-14สิ่งที่ต้องรู้และควรทำเมื่อท่องเที่ยวในเมียนมา , คำแนะนำดีๆเมื่อต้องเดินทาง
2017-03-13ลาวพัฒนาระบบประปา/ อินโด-ออสเตรเลีย พัฒนาเศรษฐกิจ 2025 ดำเนินรายการโดยคุณอัจจิมา ฉันทวี และคุณธีรเจต กรางนุรักษ์
2017-03-10หญิงไทยในเวทีสากล, IORA ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ