รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2018-09-25Pencak Silas จากศิลปะป้องกันตัวสู่กีฬาสากล
2018-09-24การรับสมัครผู้แทนไทยใย AICHR / ไทย-ฮ่องกง ร่วมมือกันเปิดช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ
2018-09-21การเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวจีน / กลยุทธ์ดึงดูดลูกค้าชาวจีน / โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น EAU
2018-09-19ไทยและมองโกดลียจัดการประชุมกลไลหารือว่าด้วย ครม.ทวิภาคี ไทย-มองโกเลีย ครั้งแรก
2018-09-18ผลไม้ในภาษาอินโดนีเซีย
2018-09-17การประชุม รัฐมนตรีและการประชุมผู้นำกรอบ ครม. ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล (BIMSTEC)
2018-09-14เลาะรั้วแดนมังกร มาทำความรู้จักยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiatives หรือ อิไต้อีลู่ และการขนส่งรถไฟจีนยุโรป
2018-09-12การประชุมคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะ และ ประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 2
2018-09-11ควันหลง Asian Games 2018