รายการวีนัส อัศวภูมิ


หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง


อัจจิมา จันทวี


วัลยา รื่นบุตร


ธีรเจต กลางนุรักษ์


พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง, อัจจิมา จันทวี, วัลยา รื่นบุตร, ธีรเจต กลางนุรักษ์, พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2018-04-13ไทยประกาศ Road Map สู่การเป็นประเทศปลอดประมง IUU
2018-04-11มาทำความรู้จักกับ ACMECS ตอนที่ 2
2018-04-09การประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8/ กาปรระชุมสุดยอดผู้นำ GMS Summit ครั้งที่ 6/ กิจกรรม Video Contest 20 ปีวิทยุสราญรมย์
2018-04-06เรียนรู้เรื่องไทยกับประเทศเพื่อนบ้านคุณอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
2018-04-04มาทำความรู้จักกับ ACMECS
2018-04-02ความเป็นมาของ "Great and Good Friends" ของขวัญแห่งมิตรภาพ
2018-03-30สัมภาษณ์คุณยอดยิ่ง ศุภศรี นักการทูตไฟแรงของกระทรวงการต่างประเทศที่ทำงานเกี่ยวกับญี่ปุ่นมาเป็นเวลานาน
2018-03-28สัมภาษณ์ ออท. ย่างกุ้ง การทูตกับการแพทย์
2018-03-26คุณยายช้างฮะนะโกะ ช้างไทยที่ทำหน้าที่ทูตเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นมานานเกือน 70 ปี/ ไทยเป็นเจ้าภาพ ACMECS