ประเด็นข่าว

หนังสือวิทยุสราญรมย์

ปีที่ 20 ฉบับที่ 78 เมษายน - มิถุนายน 2561

วารสารราย 3 เดือน จัดทำโดยกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

บัวแก้วสัญจร


 

 

รายการประจำ วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561