รายการ

รายการ

 • รายการ รอบบ้านเรา

  ออกอากาศวัน
  - จันทร์ 06:00-06:30 น.
  - พุธ 06:00-06:30 น.
  - พฤหัสบดี 06:00-06:30 น.

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

  เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

 • รายการ SDGs สร้างด้วยกัน

  ออกอากาศวันจันทร์ 17:30-18:00 น.

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

  เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและความเคลื่อนไหวของไทย และความร่วมมือในประชาคมโลกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และการสร้างความตระหนักแก่คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ

 • รายการ News & Views

  ออกอากาศวันจันทร์ 18:00-18:30 น.
                                จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


  เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

 • รายการ ดาวดวงน้อย

  ออกอากาศวันอังคาร-ศุกร์ 06:30-07:00 น.

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


  เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

 • รายการ วัฒนธรรมสัมพันธ์

  ออกอากาศวันจันทร์ 05:30-06:00 น.

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


  เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวข่าวสารการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งในไทยและ ต่างประเทศ ตลอดจนเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อ ชาติต่างๆ

 • รายการ เราคืออาเซียน

  ออกอากาศวันพฤหัสบดี 17:30-18:00 น.

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

  เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

 • รายการ หน้าต่างโลกกว้าง

  ออกอากาศวันอังคาร-ศุกร์ 18:00-18:30 น.

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

  เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

 • รายการ สาระน่ารู้งานกงสุล

  ออกอากาศวันจันทร์ 22:00-22:30 น.

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


   

 • รายการ ปกิณกะรอบวัง

  โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ
  ออกอากาศวันพุธ 17:30-18:00 น.

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

  เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนการใช้คำราชาศัพท์อย่างถูกต้องจากสำนักราชเลขาธิการ

 • รายการ สุขภาพรับอรุณ

  โดยคุณ ผศ. น.พ.ปราการ ถมยางกูร
  ออกอากาศวันพฤหัสบดี 05:30-06:00 น.

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

  เป็นรายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเอง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญแก่โรคที่กำลังระบาดในขณะนั้นเป็นลำดับแรก

 • รายการ Sparkling English

  โดยคุณ ณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

  เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษผ่านบทสนทนาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งคำศัพท์ และสาระน่ารู้ในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงฯ

 • รายการ หลายคนอยากรู้

  โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์
  ออกอากาศวันศุกร์ 05:30-06:00 น.

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

  เป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับสาระน่ารู้สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม หลักศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม และเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งในอดีตและปัจจุบัน

 • รายการ รู้กฎหมายสบายใจ

  โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร
  ออกอากาศวันศุกร์ 22:00-22:30 น.

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

  เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา โดยอาจนำประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมของกฎหมาย มาเล่าสู่ผู้ฟัง

 • รายการ คุยกันวันพุธ(อีสาน)

  ออกอากาศวันพุธ 05:30-06:00 น.

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter   

 • รายการ เรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้าน

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ free hits

  รายการสอนภาษาเพื่อนบ้าน เช่น มลายู มีรูปแบบการสอนภาษาที่เข้าใจง่าย และเพื่อให้เป็นพื้นฐานก่อนที่จะเข้าสู่อาเซียน

 • รายการ ยุวทูต On Air

  โดยคุณ ยุวทูต ออนแอร์1, ยุวทูต ออนแอร์2, ยุวทูต ออนแอร์ 3, ยุวทูต ออนแอร์ 4
  ออกอากาศวันศุกร์ 17:30-18:00 น.

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter   

 • รายการ รอมฎอน

  โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์
                                จำนวนผู้ฟังรายการ free hits   

 • รายการ รอบรู้เศรษฐกิจ

  ออกอากาศวันอังคาร 05:30-06:00 น.

   

                                 จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


  รอบรู้เศรษฐกิจ

 • รายการ เรียนภาษาเมียนมากันเถอะ

  โดยคุณ ชุติมา ชูรอด
  ออกอากาศวันอังคาร 22:00-22:30 น.

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter   

 • รายการ รอบรั้วบัวแก้ว

  ออกอากาศวันพฤหัสบดี 22:00-22:30 น.

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter   

 • รายการ TICA พัฒนาทั่วโลก

  ออกอากาศวันจันทร์ 06:30-07:00 น.

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ free hits   

 • รายการ ก้าวทันเทคโนโลยี

  ออกอากาศวันอังคาร 17:30-18:00 น.

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ  webcounterwebsite
 • รายการ รอบบ้านเรา : อิเหนาบุษบา

  ออกอากาศวันอังคาร 06:00-06:30 น.

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ  webcounterwebsite
 • รายการ จับตาเอเชียตะวันออก

  โดยคุณ พีร์ภากรณณ์ เนียมใย, พัชรพร คามะนา
  ออกอากาศวันศุกร์ 06:00-06:30 น.

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ  webcounterwebsite

   

 • รายการ ทันโลกกีฬา

  โดยคุณ บัญชา ธิโกศรี
  ออกอากาศวันพุธ 22:00-22:30 น.

   

                                จำนวนผู้รับฟังรายการ  webcounterwebsite