รับฟังรายการสด
สานไมตรี พิธีการทูตสานไมตรี พิธีการทูต
06:30-07:00 น.

รายการ



ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2013-10-25ซาอุดิอาระเบียปฏิเสธรับตำแหน่งสมาชิก UNSC ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-10-24สิทธิมนุษยชนในโลกเบื้องต้น/ สิทธิสตรี ดำเนินรายการโดยคุณธราพงษ์ และคุณษมาธา
2013-10-23ประเพณีวันออกพรรษาสืบสานวัฒนธรรมไทย-ลาว ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-10-22เรื่อง มรดกโลกในประเทศไทย ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-10-18การประชุม seoul conference on cyberspace 2013 ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2013-10-17วันขจัดความยากจนสากล/ การปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ/ ไข้หวัดนก H7N9 ดำเนินรายการโดยคุณจุลีพจน์​อิศรางกูร ณ อยุธยา
2013-10-16ทำความรู้จักกับสาธารณรัฐแทนซาเนีย ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-10-15เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวในเมียนมาร์ (ตอน 2) ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-10-10ประวัติของน้ำดื่มโคคา-โคล่า ดำเนินรายการโดยคุณธราพงษ์ จำนงค์ลักษณ์