รับฟังรายการสด
ก้าวทันเทคโนโลยีก้าวทันเทคโนโลยี
17:30-18:00 น.

รายการพชร อังศุสุกนฤมล


ภัทรสุดา วโรพัฒน์

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ พชร อังศุสุกนฤมล, ภัทรสุดา วโรพัฒน์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2013-05-16การนำภาคเอกชนร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนมองโกเลีย/ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2013-05-15ปรากฎการณ์ Social Network ในอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-05-14เรื่อง มรดกโลกและสถานที่ท่องเที่ยวในอินโดนีเซีย ตอน2 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-05-10รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสหรัฐฯ ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-05-09ประเทศเบลเยี่ยม/ ข่าวน่ารู้รอบโลกดำเนินรายการโดยคุณปวีณ บุษกรเรืองรัตน์
2013-05-08สัมภาษณ์คุณพรภพ อ่วมพิทยา ผู้อำนวยการกองสนธิสัญญา เรื่องพันธกรณีด้านการป้องกันประเทศที่ไทยทำกับต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-05-07เรื่องมรดกโลกและสถานที่ท่องเที่ยวในอินโดนีเซีย ตอน 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-05-02ASEAN Summit/ ข่าวรอบโลก/ สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ดำเนินรายการโดยคุณจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2013-05-01จีนให้เงินช่วยเหลือแอฟริกา 7.5 หมื่นล้าน/ ท่าทีของไทยในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 22/ ประเทศไทยกับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันรถยนต์ฟอร์มูล่าวัน ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร