รับฟังรายการสด
Discover Latin AmericaDiscover Latin America
18:00-18:30 น.

รายการพชร อังศุสุกนฤมล


ภัทรสุดา วโรพัฒน์

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ พชร อังศุสุกนฤมล, ภัทรสุดา วโรพัฒน์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2013-10-23ประเพณีวันออกพรรษาสืบสานวัฒนธรรมไทย-ลาว ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-10-22เรื่อง มรดกโลกในประเทศไทย ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-10-18การประชุม seoul conference on cyberspace 2013 ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2013-10-17วันขจัดความยากจนสากล/ การปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ/ ไข้หวัดนก H7N9 ดำเนินรายการโดยคุณจุลีพจน์​อิศรางกูร ณ อยุธยา
2013-10-16ทำความรู้จักกับสาธารณรัฐแทนซาเนีย ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-10-15เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวในเมียนมาร์ (ตอน 2) ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-10-10ประวัติของน้ำดื่มโคคา-โคล่า ดำเนินรายการโดยคุณธราพงษ์ จำนงค์ลักษณ์
2013-10-09บทสัมภาษณ์ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เรืองการเดินทางเยือนต่งประเทศของนายกรัฐมนตรี ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-10-08เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวในเมียนมาร์ ตอน 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล