รับฟังรายการสด
Discover Latin AmericaDiscover Latin America
18:00-18:30 น.

รายการสุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์


พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ สุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์, พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2013-10-14ASEAN(เยาวชน) กับอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม/ การลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน/ สิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2013-10-07มลพิษทางอากาศ/ ความร่วมมือระดับ ASEAN ด้าน สวล. ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2013-09-30พายุหวู่ติ๊บ-น้ำท่วม-งานสัปดาห์น้ำโลก ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2013-09-23ภาพยนตร์สารคดี Return to the forest และช้างไทยในมิติระหว่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา
2013-09-1616 กันยายน วันโอโซนโลก ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง
2013-09-09solar sell / การกำจัดตะกอนน้ำมันดิบและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-09-02พลังงานทดแทน/ พลังงานแสงอาทิตย์ ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-08-26ผลิตภัณฑ์+บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม/ นำ้มันพืช ทางเลือกพลังงานใหม่ ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-08-19หญ้าแฝก-พิชมหัศจรรย์ สร้างคนสร้างความคิด ดำเนินรายากรโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล