รายการสุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์


พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ สุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์, พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2014-07-21พายุใต้ฝุ่นรามสูตร โครงการปั่นจักรยาน เพื่อสิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2014-07-14เกษตรอินทรีย์กับโอกาสของประเทศไทย ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2014-07-07การพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวอย่างการจัดการขนส่งที่ยั่งยืนในประเทศญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้ และคุณชิดชนก กุลภิญญากรณ์
2014-06-30ภัยพิบัติและการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติครั้งที่ 6 ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2014-06-23วันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก ดำเนินรายการโดยคุณชิดชนก กุลภิญญากรณ์
2014-06-16เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ และการดำเนินการในประเทศไทย ดำเนินรายการโดยคุณชิดชนก กุลภิญญากรณ์
2014-06-09การสร้างคาร์บอนเครดิตในบ้าน ดำเนินรายการโดยคุณชิดชนก กุลภิญญากรณ์
2014-06-02Green Growth , cremate change : คาดการณ์ล่าสุดและปรากฎการ Polar Vortex
2014-05-26ประชาสัมพันธ์งานการประชุม APFSD Green Growth ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้