รับฟังรายการสด
ก้าวทันเทคโนโลยีก้าวทันเทคโนโลยี
17:30-18:00 น.

รายการสุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์


พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ สุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์, พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2013-08-12การอนุรักษ์โดยหญ้าแฝก (ต่อ) ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-08-05กรณีศึกษาจากต่างประเทศ เรื่องน้ำมันรั่วไหล ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-07-29เหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล สาเหตุและผลกระทบของน้ำมันรั่วไหล ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-07-22การประชุมสีเขียว Green Meeting/ โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างญี่ปุ่นและไทย ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-07-15สิ่งประดิษฐ์จาก ต. บ้านเนิน/ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-07-08ห้องเรียนเปลี่ยนวิถีคิด/ การลงมือปฏิยัติในธรรมชาติ ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-07-01ปัญหาหมอกควัน/ ที่มา, ผลกระทบ, วิกฤต/ ความร่วมมืออาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-06-24วิถีชุมชนบ้านแม่ทา (ต่อ)/ ศูนย์ป่าชายเลนสิรินาถราชินี ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-06-17กินอยู่พอเพียงตามวิถีการอนุรักษ์ ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล