รายการแพรวเพชร สมบัติเปี่ยม

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ แพรวเพชร สมบัติเปี่ยม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2013-05-13สายน้ำแห่งชีวิต ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-05-06ชุมชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-04-29สำนึกคนต้นน้ำ/ อนุรักษ์พลังงาน : กังหันลมสูบน้ำ ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-04-22สายน้ำแห่งการเรียนรู้ ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-04-15ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-04-01ผลกระทบสิ่งแวดล้อม/ ข่าว ETS ดำเนินรายการโดยคุณสุชยา ตันเจริญผล
2013-03-25World Teak Conference/ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-02-11ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ Green Diplomacy และความรู้โครงกการในพระราชดำริ ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-02-04มรดกความทรงจำแห่งโลกของไทย (UNESCO)/ ข่าวพยูนที่ จ.กระบี่ ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล