รับฟังรายการสด
ทันโลกกีฬาทันโลกกีฬา
22:00-22:30 น.

รายการสุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์


พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ สุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์, พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2013-04-01ผลกระทบสิ่งแวดล้อม/ ข่าว ETS ดำเนินรายการโดยคุณสุชยา ตันเจริญผล
2013-03-25World Teak Conference/ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-02-11ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ Green Diplomacy และความรู้โครงกการในพระราชดำริ ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-02-04มรดกความทรงจำแห่งโลกของไทย (UNESCO)/ ข่าวพยูนที่ จ.กระบี่ ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-01-28ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (ต่อ)/ ความรู้ยูเนสโก + ความสัมพันธ์ไทย/ มรดกความทรงจำของโลก ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-01-21แหล่งสำคัญทางธรรมชาติในบัญชี UNESCO ดำเนินรายการโดยสุชญา ตันเจริญผล
2013-01-14แหล่งสำคัญในบัญชีองค์การยูเนสโก (แหล่งสำคัญทางธรรมชาติ) ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-01-07มรดกโลก ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณทวีโชติ ตติยเพิ่มพูน
2012-12-31มรดกโลก ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณทวีโชติ ตติยเพิ่มพูน