รายการแพรวเพชร สมบัติเปี่ยม

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ แพรวเพชร สมบัติเปี่ยม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2013-07-15สิ่งประดิษฐ์จาก ต. บ้านเนิน/ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-07-08ห้องเรียนเปลี่ยนวิถีคิด/ การลงมือปฏิยัติในธรรมชาติ ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-07-01ปัญหาหมอกควัน/ ที่มา, ผลกระทบ, วิกฤต/ ความร่วมมืออาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-06-24วิถีชุมชนบ้านแม่ทา (ต่อ)/ ศูนย์ป่าชายเลนสิรินาถราชินี ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-06-17กินอยู่พอเพียงตามวิถีการอนุรักษ์ ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-06-10เยาวชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและถิ่นธรรมชาติบ้านเกิด (เกาะช้าง จ.ตราด) ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-06-03เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการภัยพิบัติ ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-05-27ความรู้ก้าวไกลเกี่ยวกับป่าชายเลน ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-05-20การประชุม 2nd APWS อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล