รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2017-06-13ข้อเสนอสาธารณะสร้างการรู้เท่าทันสื่อสำหรับเยาวชน ตอนที่ 3
2017-06-12ข้อเสนอสาธารณะสร้างการรู้เท่าทันสื่อสำหรับเยาวชน ตอนที่ 2
2017-06-09การปฏิวัติอุตสาหกรรมและการล่าอาณานิคมในยุโรป ตอนที่ 2
2017-06-08อาณาจัรคนแคระที่เมืองคุรหมิง ความสุขของคนตัวเล็ก
2017-06-07สปป.ลาว สปอตไลต์ กลางกระแสโลก
2017-06-06รู้เท่าทันโลกดิจิตอลบริโภคสื่ออย่างมีสติ/ ข้อเสนอสาธารณะสร้างการรู้เท่าทันสื่อสำหรับเยาวชน
2017-06-053 สมุนไพร พิชิตเบาหวาน/ 15 ความรู้พื้นฐานอาจจะได้ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
2017-06-02สาธารณรัฐเท็กซัส ตอนจบ/ การปฏิวัติอุตสาหกรรมและการล่าอาณานิคมในยุโรป ตอนที่ 1
2017-06-01Miracle of Smile