รับฟังรายการสด
ดาวดวงน้อยดาวดวงน้อย
19:00-19:30 น.

รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2018-03-09โลกทัศน์ของชาวสยามกับความคิดทางเวลา ตอนที่ 1
2018-03-08ศาสตร์พระราชาสู่การเลี้ยงชีพและพัฒนาที่ยั่งยืน/ องค์กรแห่งความสุขผ่านแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2018-03-07โรคพิษสุนัขบ้า การระบาดและพื้นที่เสี่ยง
2018-03-06เทคนิคการเขียน Resume และ CV/ Resume-CV-Portfolio
2018-03-05เทคนิคการทำแฟ้มสะสมผลงาน/ 21 ไอเดียโดนๆ กับการเขียน Resume และ CV
2018-03-02กรมสุขภาพจิตเผยวัยรุ่นไทยอายุ 10-19 ปี เสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้ากว่า 3 ล้านคน
2018-03-01วันมาฆบูชา/ อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย 2560-2561
2018-02-28"ชาร์โคล" ดำดีมีประโยชน์
2018-02-2710 ประสบการณ์ชีวิตในช่วงวัยรุ่น/ รวมคำสอน ดาไล ลามะ