รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2017-09-22มรดกทางวัฒนธรรมไทย/ 100 ปี ธงชาติไทย ตอนที่ 1
2017-09-21การอยู่ร่วมกันของเด็กเจน Y
2017-09-20วันสารทไทย 2560/ วันสารทเดือนสิบ
2017-09-1965 ต้นไม้อันทรงคุณค่า สู่ "รุกข มรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี" ตอนที่ 2
2017-09-1865 ต้นไม้อันทรงคุณค่า สู่ "รุกข มรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี" ตอนที่ 1
2017-09-15ล่องใต้ในศรีลังกา/ โครงการหลวงแม่ลาน้อย
2017-09-14โซล เมืองแห่งการแบ่งปัน ดำเนินรายการโดยคุณกนกพรรณ ลิ้มเจริญ
2017-09-13การดนตรีสำหรับเยาวชน
2017-09-12ไวรัส RSV ภัยร้ายที่มากกว่าโรคหวัด/ ดูแลดวงตา ในยุคดิจิทัล