รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2017-10-18โครงการอาชีพพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9
2017-10-179 วิธีดูแลพระวรกายตามแบบทรงปฏิบัติของในหลวงรัชกาลที่ 9/ 9 เรื่องที่เกี่ยวกับ"พ่อ" ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
2017-10-16พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง คำสอนของพ่อหลวง รัชกาลที่ 9
2017-10-13การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
2017-10-12เคล็ดวิชาในหลวงรัชกาลที่ 9 ลงทุนกับสิ่งที่มีค่ามากที่สุด
2017-10-11พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตอนที่ 2
2017-10-1012 เรื่องเล่าพระราชจริยวัตรของพ่อหลวง ต้นแบบความประหยัดและพอเพียง
2017-10-099 เรื่องน่าจดจำในหลวงรัชกาลที่ 9
2017-10-06มูลนิธิโครงการหลวงและสถานีวิจัยเกษตรหลวง 4 แห่ง