รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2017-07-07มอญซ่อนผ้า ตอนที่ 2/ ออนซอนไทยแลนด์แดนอีสาน
2017-07-06เรียนรู้ อยู่รอด
2017-07-0510 สินค้าพื้นบ้านไทยจับใส่ไอเดีย สร้างรายได้และความสุขสู่ชุมชน
2017-07-04ปั้นเยาวชนตามรอยพ่อ/ หลักสูตรดิจิทัลมาแรง
2017-07-036 ความต้องการด้านจิตใจของเด็ก/ เด็กนอนกรนส่งผลให้สมาธิสั้น
2017-06-30หม้อตาหม้อยาย ตอนจบ/ มอญซ่อนผ้า ตอนแรก
2017-06-29ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย ในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย ครบรอบ 120 ปี
2017-06-28ความร่วมมือด้านการศึกษาในเอเชีย/ นักวิทยาศาสตร์พลเมือง
2017-06-27โรคร้ายที่พบในเด็กแต่ละช่วงวัย